Deva Premal - Atma Šatakam
Posted by Admin on 23.09.2016 10:34:08
Kada mu je bilo osam godina, lutajući prije otprilike 13 stoljeća po Himalajama na obali rijeke Narmada u potrazi za učiteljem, dječak, kasnije poznat kao Adi Šankara, bio je upitan od mudraca: "Tko si ti?". Odgovorio mu je u sljedećim strofama koji su postali poznata mantra "Atma Šatakam".Rujan 2016.

Extended News
Kada mu je bilo osam godina, lutajući prije otprilike 13 stoljeća po Himalajama na obali rijeke Narmada u potrazi za učiteljem, dječak, kasnije poznat kao Adi Šankara, bio je upitan od mudraca: "Tko si ti?". Odgovorio mu je u sljedećim strofama koji su postali poznata mantra "Atma Šatakam".
"Atman" je Stvarno Sebstvo1, "šatakam" je šest strofa. Taj dječak kasnije bi učenikom tog mudraca te sam postade učiteljem mnogih i osnivač Advaita Vedante ili ne dualističke filozofije monizma. U ovoj pjesmi je zgusnuta cijela filozofija Advaita Vedante ili ne dualističkog monizma što je suština ili jezgro svih svjetskih religija. Šiva je jedno od imena Tog vječno prisutnog, sada, ovdje i ovog.

cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham

ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva
ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva

I.
manobuddhyahaṅkāra cittāni nāhaṃ
na ca śrotrajihve na ca ghrāṇanetre
na ca vyoma bhūmir na tejo na vāyuḥ
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham

nisam ni um, ni intelekt, ni ego niti pamćenje
nisam ni pet osjetilnih organa2
nisam ni pet elemenata3
ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva
ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva

II.
na ca prāṇasaṅjño na vai pañcavāyuḥ
na vā saptadhātur na vā pañcakośaḥ
na vākpāṇipādau na copasthapāyu
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham

nisam ni energija, ni pet vrsta disanja4,
ni sedam materijalnih esencija5, ni pet omotača6,
ni pet organa akcije7
ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva
ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva


III.
na me dveşarāgau na me lobhamohau
mado naiva me naiva mātsaryabhāvaḥ
na dharmo na cārtho na kāmo na mokşaḥ
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham

ni mržnje, ni ne sviđanja, ni pripadnosti, ni sviđanja
ni pohlepe, ni zablude, ni ponosa i oholosti, ni osjećaja zavisti ili ljubomore
ni obaveza, niti ikakvog imanja, niti ikakvih želja, ma niti oslobođenja
ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva
ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva


IV.
na puṇyaṃ na pāpaṃ na saukhyaṃ na duhkhaṃ
na mantro na tīrthaṃ na vedā na yajña
ahaṃ bhojanaṃ naiva bhojyaṃ na bhoktā
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham

niti imam mana, ni vrlina, ne počinih grijeha ni dobrih djela,
ne trebaju mi molitve, ni spisi, ni sveta mjesta, ni žrtve niti rituali
niti sam sretan niti tužan, nemam ni užitaka ni bolova
nisam ni vidjelac ni viđeno, ni doživljaj, ni taj koji doživljava
ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva
ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva


V.
na me mṛtyuśaṅkā na me jātibhedaḥ
pitā naiva me naiva mātā na janmaḥ
na bandhur na mitraṃ gurunaiva śişyaḥ
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham

ne bojim se smrti jer sam besmrtan
niti sam diskriminiran rođenjem, niti sam odvojen od Sebstva, nemam sumnje u vlastito postojanje
nemam majku ni oca, ja nikada nisam rođen, nisam ničiji rođak, prijatelj, učitelj, ili učenik
ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva
ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva


VI.
ahaṃ nirvikalpo nirākāra rūpo
vibhutvā ca sarvatra sarvendriyāṇaṃ
na cāsangata naiva muktir na meyaḥ
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham
cidānandarūpaḥ śivo'ham śivo'ham

nemam nikakvih karakteristika, ja sam sveprožimajući, ja sam bezobličan
nemam privrženosti prema svijetu, niti prema oslobođenju
nemam želju za išta jer ja sam posvuda, sve, uvijek, zauvijek u ravnoteži.
ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva
ja sam svijest-blaženstvo, ja sam Šiva ja sam Šiva


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - Sebstvo: cjelovita bît, odnosno jedna idealna (duhovna) veličina koja kao nad pojam, u smislu potpunosti, obuhvaća i svjesno ja.
2 - Oči, uši, nos, jezik i koža.
3 - Zemlja, zrak, vatra, voda i prostor(eter).
4 - Postoji pet sposobnosti funkcioniranja unutar vas. Oni odgovaraju peti fiziološkim funkcijama a nazivaju se pet vitalnih dahova: percepcija, izlučivanje, probava, cirkulacija i apsorpcija misli.
5 - Sedmerostruki materijal: koštana srž, kosti, mast, meso, krv, unutarnja i vanjska koža.
6 - Peterostruki omotač prekrivajući Sebstvo: omotač hrane (fizičko tijelo jer hrana ga stvara, održava a u konačnici samo postaje hrana), omotač vitalne energije, umni omotač, intelektualni omotač, omotač blaženstva
7 - Pet organa akcije: pražnjenja(anus), rađanja(genitalije), pokretanja(noge), držanja(ruke) i govora(usta).